Wołowska policja zachęca do kontaktu z dzielnicowymi

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego – przypomina Marzena Pawlik z KPP w Wołowie.

Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Każdy dzielnicowy posiada „swój rejon służbowy”. W powiecie wołowskim wyodrębniono 10 rejonów służbowych dzielnicowych.

– Z całą pewnością zamieszkujecie Państwo w jednym z takich rejonów. Warto przypomnieć, że dzielnicowi odpowiedzialni są nie tylko za kontakty w miejscu państwa zamieszkania, ale również pracy, nauki czy wypoczynku, a więc za całokształt działań w zakresie bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym – mówi Marzena Pawlik. – Dzielnicowi nie wyróżniają się spośród innych policjantów, ani umundurowaniem, ani wyposażeniem czy też uzbrojeniem. Podobnie posiadają pełne kompetencje przysługujące każdemu policjantowi. Jednak z racji wykonywanych zadań dzielnicowi są policjantami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. Aby zostać dzielnicowym policjant musi posiadać minimum 3 lata stażu służby. Dzielnicowi przechodzą specjalistyczne kursy, które poszerzają ich umiejętności m.in. w zakresie komunikacji społecznej
i interpersonalnej, profilaktyki społecznej, rozwiązywania sporów czy też problematyki uzależnień.

Od 2017 r. w wyniku realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas”, w ramach awansu poziomego, dzielnicowi wyróżniający się poziomem realizowanych zadań mogą zajmować stanowiska starszych dzielnicowych.

Dzielnicowi swoją służbę, która nazwana jest obchodem, pełnią głównie w ramach swojego rejonu służbowego. Służbę pełnić mogą również wspólnie z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu służbowego.

Dane kontaktowe swojego dzielnicowego mogą Państwo odnaleźć na w zakładce Kontakt >Twój Dzielnicowy.

Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.