1,5 miliona na pomoc rodzinom zastępczym!

Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,5 mln zł na realizację programu, którego celem jest wspieranie rodzin zastępczych. Starosta Wołowski Maciej Nejman odebrał w ubiegłym tygodniu z rąk Iwony Krawczyk, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego certyfikat beneficjenta projektu. Ten będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Całość zadania opiewa na kwotę 1 594 263,60 zł.

– Dziękuję pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przygotowującym projekt – komentuje Maciej Nejman, Starosta Wołowski – Chociaż najbardziej widoczne są środki przeznaczane na inwestycje, to jednak najlepiej wydawane środki to właśnie te przeznaczane na wspieranie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej.

Realizacja projektu zakłada między innymi usługi aktywnej integracji społecznej i zawodowej dla dzieci i młodzieży powyżej 15. roku życia – zajęcia z doradcą zawodowym, wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne; pomoc prawną dla rodzin sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia dla rodzin sprawującej rodzinną pieczę zastępczą.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.