Jak głosować w wyborach samorządowych?

Głosujący w wyborach samorządowych zadecydują o tym, kto zostanie członkiem rad gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także rozstrzygną, kogo zobaczymy w roli wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Zobacz jakie są zasady wyborów, jak przebiegają, kto może głosować, a także co zmieniło się w ordynacji wyborczej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, o których każdy głosujący powinien wiedzieć.

Wybory samorządowe 2018 odbędą się w niedzielę 21 października 2018 roku. W tym dniu pójdziemy do urn i wybierzemy swoje władze samorządowe. Dwa tygodnie później – 4 listopada – odbędzie się druga tura.

Czy mam prawo do głosowania? 

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:

– pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

– pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

– ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak głosować w wyborach samorządowych?

Jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu, dostaniesz trzy karty do głosowania: w wyborach do rady miasta, do sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta.

Jeżeli mieszkasz w gminie lub w mieście, które nie jest miastem na prawach powiatu, dostaniesz cztery karty do głosowania: w wyborach do rady gminy lub miasta, do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

By oddać ważny głos, wyborca musi postawić na karcie do głosowania znak “X” przy nazwisku wybranego kandydata. “X” oznacza co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

W jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze?

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Głosowanie w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywać w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, będziesz mógł w nim zagłosować – ale tylko pod warunkiem, że placówka ta znajduje się w tym samym województwie co gmina, w której jesteś wpisany do rejestru wyborców.  Dyrektor danej jednostki powiadomi Cię, że zostałeś wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania utworzonego w takim miejscu.

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Z możliwości tej mogą skorzystać także osoby, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– całkowitej niezdolności do pracy;

– niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

– orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mogą głosować przez pełnomocnika osoby przebywające w:

– zakładach opieki zdrowotnej,

– domach pomocy społecznej,

– zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne

Kto może głosować korespondencyjnie?

Możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także orzeczenie organu rentowego o:

– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– całkowitej niezdolności do pracy,

– niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

– orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Możesz także głosować korespondencyjnie, jeżeli jesteś osobą о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Czy ktoś może mi pomóc w trakcie głosowania w lokalu wyborczym?

Tak. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, to na Twoją  prośbę może pomóc Ci w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć jednak tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu Ci sposobu głosowania lub na głosowaniu za Ciebie. Dopuszczalne jest, aby na Twoje życzenie w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca Ci pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania. Obwodowa komisja wyborcza jest zobowiązana, na Twoją prośbę, do przekazania Ci ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych, biorących udział w wyborach o oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Czy mogę głosować za granicą?

Nie. Głosowanie w wyborach samorządowych przeprowadzane jest tylko na terenie Polski.Głosować możesz jedynie w miejscu stałego zamieszkania.

Wybory samorządowe 2018 – zmiany w ordynacji wyborczej

Od wejścia w życie znowelizowanej ordynacji wyborczej, komisje będą dwie w każdym lokalu wyborczym – pierwsza będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a zadaniem drugiej będzie liczenie głosów po zamknięciu lokali.