Jak mieszkańcy oceniają gminę Wołów? Wyniki ankiety

Kilka tygodni temu poprosiliśmy naszych Czytelników o wypełnienie ankiety Barometr Lokalny Kuriera Gmin. Celem ankiety były opinie mieszkańców na temat swojego miejsca zamieszkania. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że mieszkańcy oceniają swoją gminę jako bezpieczną i spokojną, ale również jako gminę bez charakteru. Ponad połowa mieszkańców gminy Wołów jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania. Co jeszcze sądzą mieszkańcy gminy Wołów o swoich miejscowościach? Co należy poprawić? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety.

Czy chciałby się Pan/i przeprowadzić poza gminę?

Ponad 40% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź Raczej Nie, zaś 9,6% odpowiedzi wskazywało na Zdecydowanie Tak 

Czy interesujecie się Państwo tym, co dzieje się na terenie Waszej gminy?

Tu odpowiedzi były zgodne, bo aż 67% respondentów wybrało Zdecydowanie Tak.

Jakie są Pana/Pani plany na przyszłość odnośnie miejsca zamieszkania?

Ponad 25% odpowiedzi to: Mam zamiar zostać w miejscu zamieszkania.

Jednocześnie 15% ankietowanych nie mogło zdecydować się na jedną konkretną odpowiedź i zaznaczyli Trudno Powiedzieć. 

Na ile ważne były kryteria wyboru miejsca zamieszkania?

Dla mieszkańców gminy Wołów zdecydowanie najważniejsze są walory przyrodnicze i bliskość rodziny i znajomych. Istotne też jest cisza i spokój miejscowości z dala od gwaru miasta. 

Poczucie tożsamości terytorialnej.

Aż 50% ankietowanych odpowiedziało, że identyfikuję się z gminą, w której mieszka.

Ocena obszarów funkcjonowania gminy.

Ponad 50% odpowiadających stwierdziło, że komunikacja zbiorowa w gminie jest na złym poziomie, jednak cenią sobie swoją gminę za bezpieczeństwo. 

Kierunki rozwoju, które gmina powinna rozważyć. 

Dla mieszkańców gminy Wołów istotne jest dogodne połączenia z miastem i sąsiadującymi gminami oraz sprawna obsługa w urzędach  (70%). Ważna jest także oferta spędzania czasu, czyli rozwój parków, ścieżek rowerowych i basenów. 

Na co Gmina powinna przeznaczyć dodatkowe środku finansowe?

Zdecydowana większość mieszkańców wskazuje na drogi i chodniki oraz oświetlenie uliczne.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji